ליווי מלא לאורך כל חיי הפרויקט

שלב טרום חתימה על הסכם מול היזם

 • כתיבת מפרטים מסחריים והצגתם לדיירים וליזם, או לחילופין – בדיקת מפרטים שיימסרו מצד היזם.
 • מתן הסברים וחלופות אפשריות לדיירים.
 • הובלת משא ומתן בנושא המפרטים מול היזם.
 • בחינת תוכניות אדריכליות ראשוניות שיוצגו על-ידי היזם ומתן הערות ככל שיידרשו.
 • השתתפות בפגישות עם הדיירים ועם היזם ללא הגבלה.
 • דיווח שוטף לוועד הדיירים בהתקדמות המשא ומתן מול היזם בנושא המפרטים.

לאחר חתימת ההסכם ועד קבלת היתר הבניה

 • בדיקת התאמת התכניות המוגשות למפרטים ולתמורה המוסכמים.
 • בדיקת התאמה בין תכניות הרישוי לחוזה החתום מול היזם.
 • מעקב לוחות זמנים בהליך הרישוי מול החוזה.
 • דיווח שוטף לוועד הדיירים על התקדמות הליך הרישוי.
 • השתתפות בפגישות יועצים לפי הצורך.
 • בדיקת התאמת תוכניות המכר למפרטים המסחריים ולחוזה החתום.
 • בדיקת שינויים בתכניות ודיווח לוועד ולעורך הדין מטעם הדיירים.

שלב הבנייה

 • פיקוח הנדסי רציף על כל שלבי הבנייה.
 • השתתפות בפגישות תכנון וביצוע הנוגעים לאינטרסים של הדיירים.
 • בדיקת התאמת הביצוע להתחייבויות היזם כלפי הידירים.
 • מעקב אחר לוחות זמני הביצוע של הפרויקט.
 • מעקב, בקרה ואישור הנדסי לשינויים במהלך הביצוע ווידוא התאמתם להסכם מול היזם.
 • מעקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה לפי התקן.
 • מעקב אחר פיקוח עליון של מתכנני הפרויקט לפי התקן ודרישות העירייה.
 • בדיקת שינויים בתכניות ודיווח לוועד ועורך דין הדיירים.
 • דיווח חודשי לוועד הדיירים.

סיום הבניה

 • השתתפות במסירת הדירות לדיירים, לרבות מסירה ראשונה ושנייה.
 • קבלת השטחים הציבוריים בשיתוף נציגות הדיירים.
 • אישור קבלת תיק מתקן.
 • מתן אישור השלמת הפרויקט לעורך הדין מטעם הדיירים.

שנת הבדק

 • הכנת דוח התיקונים הדרושים בתיקוני שנת הבדק.
 • בדיקת ואישור התיקונים שבוצעו על-ידי היזם.
 • אישור לעורך דין הדיירים שתיקוני שנת הבדק בוצעו לשביעות רצון הפיקוח (במידה שאכן הושלמו).